Ap Healthhub yn gofyn cwestiynau aml

Porwch y pynciau isod i ddod o hyd i’r hyn rydych chi’n edrych amdano.

Cwestiynau cyffredinol

Mae’r wybodaeth a’r cyngor ar yr apiau yn cael eu llunio gan arbenigwyr yn y GIG, felly mae mor gywir â phosib. Fodd bynnag, mae’r apiau yno i’ch cefnogi chi, ac i beidio â gweithredu’n benodol fel offeryn meddygol. Darperir y cynnwys yn yr Apps er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno yn unig. Gofynnwch am gyngor gan eich ymarferydd gofal iechyd bob amser.

Ydy, mae pob un o’r apiau Healthhub wedi’u cofrestru gyda’r MHRA fel meddalwedd Hunan-adrodd / monitro Dosbarth I (Cyf. 9213). Dyfeisiau Dosbarth I yw’r dyfeisiau meddygol risg isaf gan nad ydyn nhw’n dod i gysylltiad â chroen dynol, nac yn addasu unrhyw gyfansoddiad biolegol. Maent yn ddyfeisiau Dosbarth I nad ydynt yn mesur gan nad yw’r apiau’n mesur unrhyw baramedr ffisiolegol, dim ond storio data a fesurir gan ddefnyddio dyfais arall ac arddangos tueddiadau’r paramedrau hyn.

Nid yw’r apiau’n cyfrif am unrhyw gyflwr arall a allai fod gennych. Rhaid i chi ystyried hyn bob amser cyn cymryd unrhyw gamau yn seiliedig ar y cyngor a roddir yn yr ap. Nid yw’r ap yn offeryn meddygol, a dylech bob amser ymgynghori â’ch darparwr meddygol i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar sail eich cyflwr unigol.

Ar hyn o bryd, mae un mewngofnodi yn rhoi mynediad i un proffil.

O dan Gosodiadau gallwch newid eich gwybodaeth broffil, mae hyn yn cynnwys llawfeddygaeth meddygon, taldra, pwysau, cyfrinair ac ati. Bydd hyn wedyn yn diweddaru’ch proffil.

Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair, cliciwch ar y botwm ‘anghofio cyfrinair’ ar y dudalen mewngofnodi. Bydd hyn yn anfon e-bost atoch i ailosod eich cyfrinair.

Am adborth, cwynion neu gymorth technegol, e-bostiwch support@healthhub.wales . I gael adborth i ddefnyddwyr eraill, gadewch eich adborth ar y siop apiau, bydd hyn yn cael ei fonitro’n rheolaidd.

Nawr ac eto efallai y byddwn yn anfon arolwg i’r e-bost y gwnaethoch ymuno ag ef, bydd hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion adborth.

Am gymorth technegol, cysylltwch â support@healthhub.wales. Fel arall, defnyddiwch y dudalen “cysylltu â ni ‘a restrir ar frig y wefan hon. Am unrhyw gyngor clinigol, cysylltwch â’ch darparwr gofal iechyd bob amser.

Os hoffech chi gael yr opsiwn i fewngofnodi i ap Healthhub ar ddyfais arall neu yn y dyfodol, dim ond dileu’r app o’ch dyfais.

I ddileu eich cyfrif yn barhaol o’r apiau, ewch i’r gosodiadau ar yr ap, a chlicio ar ‘Delete Account’

Gwybodaeth bwysig am sut rydym yn rheoli eich data

Efallai y byddwn yn casglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch chi yr ydym wedi’u grwpio gyda’n gilydd fel a ganlyn:

 • Data Hunaniaeth e.e. enw a dyddiad geni
 • Data Cyswllt
 • Data Dyfais
 • Data proffil e.e. enw defnyddiwr a chyfrinair
 • Data defnydd ap
 • Data Dewisiadau Marchnata
 • Data Lleoliad (Ar gyfer Asthmahub, COPDhub ac Asthmahub i Rieni YN UNIG)

Byddwn hefyd yn casglu Data Iechyd mwy sensitif rydych chi wedi’i roi yn yr ap fel eich taldra a’ch pwysau, cyflyrau meddygol, symptomau a meddyginiaethau.

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Data Agregedig fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw bwrpas. Gallai Data Agregedig ddeillio o’ch data personol ond nid yw’n cael ei ystyried yn ddata personol yn y gyfraith gan na fydd y data hwn yn datgelu’ch hunaniaeth yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Byddwnyncasglueich data personolyn y ffyrdd a ganlyn:

 • Gwybodaeth rydych chi’n ei rhoi i ni. Dymawybodaethrydychchi’ncydsynioi’wrhoiiniamdanoch chi trwylenwiffurflenniarSafle’r Ap a’rSafleoeddGwasanaethau (gyda’ngilydd Ein Gwefannau), neu trwyohebu â ni (er enghraifft, trwy e-bost neu sgwrs). Mae’ncynnwysgwybodaethrydychchi’neidarparu pan fyddwchchi’ncofrestruiddefnyddio’rWefanApiau, lawrlwytho neu gofrestru App, tanysgrifioiunrhyw un o’nGwasanaethau, chwilio am Ap neu Wasanaeth, a phan fyddwchchi’nriportio problem gydag Ap, einGwasanaethau, neu unrhyw un o Ein Safleoedd. Osbyddwchyncysylltu â ni, byddwnyncadwcofnodo’rohebiaethhonno.
 • Gwybodaeth a gasglwn amdanoch chi a’ch dyfais. Bob tro y byddwchchi’nymweld ag un o’nGwefannauneu’ndefnyddio un o’n Apps byddwnyncasglu data personolynawtomatiggangynnwys Data Dyfais, Cynnwys a Defnydd. Rydymyncasglu’r data hwnganddefnyddiocwcis a thechnolegautebygeraill. Gwelereinpolisicwcis https://www.clinicalscience.org.uk/cookie-policy/ am fanylionpellach.
 • Data Lleoliad – (Argyfer Asthmahub, COPDhub ac Asthmahub iRieni YN UNIG). Rydymhefydyndefnyddiotechnoleg GPS ibennu’chlleoliadpresennol. Mae rhaio’nGwasanaethausy’ngalluogilleoliadyngofyn am eich data personol er mwyni’rnodweddweithio. Osydychyndymunodefnyddio’rnodweddbenodol, gofynniri chi gydsynioi’ch data gaeleiddefnyddio at y dibenhwn. Gallwchdynnueichcaniatâdynôlarunrhywadegtrwyanalluogi Data Lleoliadyneichgosodiadau.gosodiadau.

I gael enghreifftiau manwl o sut rydym yn defnyddio’ch data personol, ewch i’n polisi preifatrwydd yn: https://healthhub.wales/mobile-application-privacy-policy/

Dim ond pan fydd gennym eich caniatâd penodol i wneud hynny y byddwn yn prosesu categorïau arbennig o wybodaeth bersonol (fel eich Data Iechyd). Mae’r sefyllfaoedd lle byddwn yn prosesu eich data iechyd isod:

Byddwn yn agregu’ch Data Iechyd at ddibenion ymchwil. Yn y sefyllfa hon, er bod y data yn deillio o’ch data iechyd ni fydd yn cael ei ystyried fel data personol yn y gyfraith gan na fydd yn datgelu’ch hunaniaeth yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Bydd gennym fynediad i’r holl Ddata Iechyd rydych chi’n ei ychwanegu at yr ap. Mae hyn yn ein galluogi i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau technegol neu fewnbynnu data, pe byddent yn codi.

Pan fyddwch yn cydsynio i ddarparu eich data personol i ni, byddwn hefyd yn gofyn i chi am eich caniatâd i rannu eich data personol gyda’r trydydd partïon a nodir yn y tabl Dibenion y byddwn yn defnyddio’ch data personol ar eu cyfer a Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol arbennig o sensitif o fewn y polisi preifatrwydd.

Trydydd partïon yw:

 • Trydydd Partïon Mewnol
 • Cwmnïau eraill yn y grŵp sy’n gweithredu fel cyd-reolwyr neu broseswyr ac sydd wedi’u lleoli yn y DU ac yn darparu gwasanaethau gweinyddu TG a system ac yn adrodd ar arweinyddiaeth.
 • Trydydd Partïon Allanol
 • Trydydd partïon y gallwn ddewis gwerthu, trosglwyddo neu uno rhannau o’n busnes neu ein hasedau iddynt. Fel arall, efallai y byddwn yn ceisio caffael busnesau eraill neu uno â nhw. Os bydd newid yn digwydd i’n busnes, yna gall y perchnogion newydd ddefnyddio’ch data personol yn yr un modd ag a nodir yn y polisi preifatrwydd hwn.
 • Darparwyr gwasanaeth yn gweithredu fel proseswyr sy’n darparu TG a gwasanaethau gweinyddu system.
 • Darparwyr meddalwedd / datblygwr i gefnogi ymarferoldeb apiau.
 • Darparwyr storio gwybodaeth (AWS).
 • Cynghorwyr proffesiynol sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr yn y DU sy’n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu.
 • Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill sy’n gweithredu fel proseswyr neu gyd-reolwyr yn y DU sy’n gofyn am riportio gweithgareddau prosesu mewn rhai amgylchiadau.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a’i drin yn unol â’r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio’ch data personol at eu dibenion eu hunain a chaniatáu iddynt brosesu’ch data personol at ddibenion penodol yn unig ac yn unol â’n cyfarwyddiadau.

Mae’r holl wybodaeth rydych chi’n ei darparu i ni yn cael ei storio ar ein gweinyddwyr diogel. Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair sy’n eich galluogi i gyrchu rhai rhannau o’n Gwefannau, rydych chi’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Ar ôl i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau caeth a nodweddion diogelwch i geisio atal eich data personol rhag cael ei golli, ei ddefnyddio neu ei gyrchu ar ddamwain mewn ffordd anawdurdodedig.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data personol a byddwn yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys pan fydd yn ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Dim ond cyhyd ag y bo hynny’n rhesymol angenrheidiol i gyflawni’r dibenion y gwnaethom ei gasglu y byddwn yn cadw’ch data personol, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, rheoliadol, treth, cyfrifyddu neu adrodd. Efallai y byddwn yn cadw’ch data personol am gyfnod hirach os bydd cwyn neu os ydym yn credu’n rhesymol bod gobaith ymgyfreitha mewn perthynas â’n perthynas â chi.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, at y dibenion yr ydym yn prosesu eich data personol ar eu cyfer ac a ydym ni yn gallu cyflawni’r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol, rheoliadol, treth, cyfrifyddu neu ofynion eraill cymwys.

Mae manylion cyfnodau cadw ar gyfer gwahanol agweddau ar eich data personol ar gael ar gais gennym trwy gysylltu â ni.

Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn anhysbysu eich data personol (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb roi rhybudd pellach i chi.

Pan fyddwchynlawrlwytho’r ap ac yncofrestru, cewcheichtywysidudalengofrestru. Ymabyddwchyngalludarllen y PolisiPreifatrwydd a chydsynioi’ch data gaeleiddefnyddio.

Gellir gweld y Polisi Preifatrwydd ar gyfer yr apiau yma:https://healthhub.wales/mobile-application-privacy-policy/

Os hoffech chi hefyd weld y Telerau ac Amodau gellir eu gweld yma: https://healthhub.wales/mobile-application-end-user-licence-agreement/

Healthhub logo - white.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Am fwy o fanylion ewch i'n Polisi Preifatrwydd